حاج حسن جوکار-کربلایی حسین درویشی


قسمت اول**حاج حسن جوکار**زمینه**امشب چشمام گریون**دریافت

قسمت دوم**حاج حسن جوکار**شور**منم اون که یه عمره عاشق و جون فداتم**دریافت

قسمت سوم**حاج حسن جوکار**واحد سنگین**صحرا بود تاریک و سرد دست های سنگین نامرد**(بسیار جانسوز)**دریافت

قسمت چهارم**کربلایی حسین درویشی**واحد شلاقی**مادر گفت که سر بدهی در قدم سید علی**دریافت

قسمت پنجم**کربلایی حسین درویشی**شور و لطمه زنی**کجا رفتی یه دفعه بی خبر**دریافت

قسمت ششم**کربلایی حسین درویشی**شور**بگو چند وقت اسیری سینه زن**دریافت