شوربسیار زیبا***((شبا و خواب و نوازش دوباره هق هق وسازش))......دریافت
حجم: 1.7 مگابایت


شور زیبا***((بعضیا چقدره خوش روزی اندسالی چند بار زائر کربلان))....دریافت
حجم: 4.51 مگابایت


واحد***((بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری))......دریافت
حجم: 1.76 مگابایت


شور***((به همین روضه قسم میخوامت))..........دریافت
حجم: 2.11 مگابایتشور***((دل صبوره راه تو دوره))...............دریافت
حجم: 2.04 مگابایتشور***((به پای عشق تو عمری من مجنونم))............دریافت
حجم: 3.22 مگابایتشوربسیار زیبا***((دوباره نم نم بارون))..............دریافت
حجم: 3.34 مگابایت