قسمت اول**حاج حسن جوکار**زمینه**عمری به خونه عشق تو عادت کردم**دریافت

قسمت دوم**حاج حسن جوکار**شور**سایه ی بالای سرم دوست دارم**دریافت

قسمت سوم**حاج حسن جوکار**واحد سنگین**من زخمی کنایه ام**دریافت

قسمت چهارم**کربلایی حسین درویشی**واحد شلاقی**باز زدم آقا به تو رو**دریافت

قسمت پنجم**کربلایی حسین درویشی**شور**هستم ارباب مست تو**دریافت

قسمت ششم**کربلایی حسین درویشی**شور**مقصد و مقصودم بی حرم نابودم**دریافت